Teltonika WiFi RP-SMA Antenna (screw on)

Quantity:    Country: