Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι να εξηγήσει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να ενημερώσει τα θεμελιώδη σας δικαιώματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων:
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η AerialNet Telecommunications Ltd (AerialNet) που βρίσκεται στη διεύθυνση S. Rumyantsev 1, 2700 Blagoevgrad, Βουλγαρία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AerialNet υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) (“GDPR”) και των πολωνικών κανονισμών που εκδίδονται βάσει του GDPR, συμπεριλαμβανομένου του νόμου της 10ης Μαΐου 2018 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, επικοινωνήστε με την AerialNet και, ιδιαίτερα, επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: iron@aerial.net

Πεδίο εφαρμογής και σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να προσδιορίσει εσάς, όπως το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση για να σας παραδώσουμε αγορές που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα διαδικτύου και στην εταιρεία μας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η AerialNet συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

  1. Για την πραγματοποίηση της πώλησης εμπορικών αγαθών που παραγγέλλουν οι Πελάτες - Χρήστες και την αποστολή αυτών των αγαθών στις διευθύνσεις που υποδεικνύουν οι Πελάτες. Δεδομένα πελάτη - Τα δεδομένα του χρήστη συλλέγονται δημιουργώντας έναν λογαριασμό από τον χρήστη. Αυτό μπορεί να απαιτεί την παροχή πληροφοριών που να αναγνωρίζουν τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα και το επώνυμο του Χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και τη διεύθυνση αλληλογραφίας. Σύμφωνα με την επιλογή τους, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προφίλ στο Λογαριασμό, το οποίο μπορεί επίσης να περιέχει και άλλα δεδομένα, όπως είναι η τοποθεσία του Χρήστη, το όνομα και το επώνυμό του, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση παραλαβής των αγαθών.

  2. Προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες, να ενημερώνει για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το AerialNet ή στις οποίες συμμετέχει το AerialNet και για δραστηριότητες AerialNet (ως μέρος του ενημερωτικού δελτίου), καθώς και για αναλυτικούς, στατιστικούς σκοπούς και για να εξασφαλίζει την ασφάλεια ΙΤ σε ιστοσελίδες στον τομέα domain aserial.net και σε όλα τα άλλα domain της εταιρείες. (ο νομικός λόγος: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR).

  3. Η AerialNet μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο (π.χ. να αποθηκεύσει ή να αναλύσει) τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι απαραίτητα για να επικοινωνήσουν με τον Χρήστη (π.χ. για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που του τέθηκαν), αλλά και για να ικανοποιήσουν το αίτημά του. Η επαφή θα είναι επίσης δυνατή μέσω της χρήσης δεδομένων που έχουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό στο λογαριασμό του χρήστη. Εάν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η AerialNet θα έχει επίσης το δικαίωμα να αποκτά (και να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει με άλλο τρόπο) άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την επικοινωνία με Χρήστες, π.χ. πληροφορίες σχετικά με αιτήματα υποστήριξης ή ανατροφοδότηση από χρήστες. Η AerialNet ως τμήμα μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορεί να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να επιτρέψουν στο AerialNet να επικοινωνήσει με χρήστες.

  4. Για την εφαρμογή των συμφωνιών που συνάπτει η AerialNet με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης εκπαιδευτικών μαθημάτων, συνεργάζεται με προμηθευτές και άλλους φορείς που συνεργάζονται με την AerialNet (το νομικό υπόβαθρο: άρθρο 6 (1) (β) GDPR).

  5. Για να προσλάβει άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν για ή με την AerialNet, το νομικό υπόβαθρο, αντίστοιχα: 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ). 6 (1) (α) GDPR).

Η AerialNet επεξεργάζεται επίσης τα προσωπικά δεδομένα όσον αφορά τις νομικές υποχρεώσεις που ανήκουν στην AerialNet (ο νομικός λόγος: άρθρο 6 (1) (γ) GDPR).

Τα δικαιώματά σας:
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, ανάλογα με τις περιστάσεις, η άρνηση παροχής δεδομένων ή η απαίτηση για διαγραφή τους μπορεί να μας κάνει αδύνατη, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα και τις δραστηριότητες AerialNet ή την παροχή υπηρεσιών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο παροχής εμπορικών δραστηριοτήτων εξαρτάται από τη λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αυτής με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ή με την υποβολή οδηγιών για τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα εμπορικά προϊόντα. Σύμφωνα με τους κανόνες που περιέχονται στους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων και στο βαθμό που προβλέπεται σε αυτό, απολαμβάνετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή του δικαιώματος να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας και το δικαίωμα μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, σε ορισμένα από τα δικαιώματα αυτά ενδέχεται να μην δικαιούστε να εμπίπτει στο πεδίο της επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών νομικής συνδρομής. Εάν δεν επιθυμείτε η AerialNet να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κοινοποιήσετε την ένστασή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την AerialNet, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (έως την έναρξη ισχύος του νόμου της 10ης Μαΐου 2018 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - Γενικός Επιθεωρητής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Περίοδος επεξεργασίας:
Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, αντίστοιχα: μέχρις ότου επιτευχθούν τα νομικά θεμελιωμένα συμφέροντα που επιδιώκει η AerialNet ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που συνδέονται με την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων ή μέχρι τη λήξη της ισχύος του καταστατικού παραγραφής σχετικά με τη συμφωνία στην οποία προβαίνουν τα προσωπικά δεδομένα αφορά ή συνδέονται με υποχρεώσεις που απαγορεύονται από το νόμο, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου, ή έως ότου υπάρξει αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Το ενημερωτικό δελτίο και άλλες παρόμοιες πληροφορίες αποστέλλονται από εμάς μέχρις ότου γίνει σχετική αντίρρηση.

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε άλλες οντότητες:
Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε οντότητες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την AerialNet, ιδίως μέσω οργανωτικών ή προσωπικών δεσμών που εδρεύουν σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (π.χ. εταιρείες courier και προώθησης, Οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών του cloud, των υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων και των παρόχων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και προώθησης, άλλων φορέων που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της AerialNet βάσει σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), εταιρείες ταχυμεταφορών, λογιστές, ορκωτοί λογιστές και ελεγκτές, , διοικητικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες και δικαστήρια.

Η AerialNet, σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, τις εταιρείες ταχυμεταφορών, τις εταιρίες διαμετακόμισης και άλλες εμπορικές εταιρείες, μπορεί να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις προαναφερθείσες οντότητες. Εν πάση περιπτώσει, οι εν λόγω φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν εμπιστευτικά τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές οδηγίες AerialNet.

Χωρίς προφίλ:
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε προφίλ ως μία από τις μορφές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αλλαγή της πολιτικής απορρήτου:
Οποιεσδήποτε και όλες οι αλλαγές που εισάγονται από εμάς στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο μέλλον θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της σελίδας aerial.net, θα επηρεάσουν μόνο το μέλλον και θα τεθούν σε ισχύ μετά την αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για την οποία θα ειδοποιηθείτε από ένα αναδυόμενο παράθυρο. Εάν είναι δυνατόν, ελέγξτε τακτικά τον ιστότοπό μας για να ελέγξετε τις ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τις αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα πρέπει να πάψετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Συνέχεια
Καλάθι αγορών
Άδειο καλάθι
Δεχόμαστε
Διανομείς
Βραβεία
aerial.net e-volution awards

aerial.net ICAP strongest greek company 2010 award
O ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τις υπηρεσίες του και να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία του. Αποδοχή